Permohonan Pembiayaan

Hanya dibenarkan bagi satu (1) lot / unit hartanah sahaja pada satu-satu masa.

Pembelian

Terus daripada Pemaju bagi hartanah “Dalam Pembinaan” atau “Telah Siap” tertakluk kepada syarat hartanah tersebut

Hartanah Kedua

- Selesai pembiayaan pertama
- Pemohon yang mengambil pembiayaan kedua tidak layak memohon pembiayaan Jenis 7.

Pembelian Hartanah Kontra

- Bayaran 100% telah dikeluarkan.
- Hartanah telah dicagar kepada Lembaga.
Pembelian Hartanah Lelongan

- Hartanah Hakmilik Individu / Strata.
- Rumah kediaman 100% siap.
- Mengemukakan permohonan dalam tempoh 14 hari selepas lelongan berjaya.
- Harga belian > Amaun Kelayakan = Wang Beza

Syarat Pemaju

Projek Pembinaan melebihi :
- 4 buah rumah Semenanjung.
- 8 buah rumah Sabah/Sarawak.
Sertakan Lesen Pemajuan Perumahan dan Permit Iklan yang masih kuatkuasa.

Pembelian hartanah di Pasaran Sekunder

(Belum ada Hakmilik Individu/Strata)

- Dimajukan oleh Pemaju dan telah 100% siap.
- Wang pembiayaan dikeluarkan setelah penyerahan hak kepada Lembaga selesai.Pembelian hartanah di Pasaran Sekunder

(Hakmilik Individu/Strata)

- Hakmilik Individu telah dikeluarkan atas nama pemaju/tuan tanah, tetapi belum pindah Milik.
- Dimajukan oleh Pemaju berdaftar dan lesen KPKT.
- Wang pembiayaan dikeluarkan setelah penyerahan hak kepada Lembaga selesai.

Pertukaran Lot

- Rumah lewat disiapkan
- Projek Terbengkalai
- Rumah tidak selamat diduduki
- Masalah muka bumi (runtuh)
Kemukakan dalam tempoh 3 Bulan
Kemajuan pembinaan lot lama melebihi dari lot baharu, maka Pemaju perlu mengembalikan wang beza kepada Lembaga


Pembelian Hartanah Hakmilik Individu/Strata

Sekatan Kepentingan
- Perlu mendapatkan kebenaran pindahmilik/menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri.

Pembiayaan Bersama

- Suami & Isteri atau
- Bapa
- Ibu
- Anak-anak

Mengambil Alih Pembiayaan

- Meninggalkan perkhidmatan, dan
- Bercerai dan hartanah diserahkan/dipindahmilik atas arahan mahkamah.

Hakmilik Individu Status Pajakan

- Berbaki sekurang-kurangnya 10 tahun selepas pembiayaan selesai.


Pembiayaan Kerja Tambahan

- Pembelian Rumah Kos Rendah oleh Pegawai Kumpulan Sokongan II
- Amaun tidak melebihi RM20,000
- Kos Rumah + Kerja Tambahan
- Dijalankan serentak